Zmluvy ŠZŠ a SŠ

Škola: Spojená škola, Rovníková 11, Košice
Zmluvná strana: NN Tatry - Sympatia, d. d. s., a. s., Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava
 Predmet zmluvy: Zamestnávateľská zmluva
 Dátum: 13. 10. 2023
 Zmluva: PDF
 Dodatok č. 1: PDF
Škola: Spojená škola, Rovníková 11, Košice
Zmluvná strana: Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky, záujmové združenie právnických osôb, Mlynské nivy 18890/5, 821 09 Bratislava
 Predmet zmluvy: Zmluva o spolupráci na projekte Digitálny žiak
 Dátum: 26. 09. 2023
 Zmluva: PDF
 Zmluva o spracúvaní osobných údajov: PDF
Zmluvná strana: Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky, záujmové združenie právnických osôb, Mlynské nivy 18890/5, 821 09 Bratislava
 Predmet zmluvy: Zmluva o spolupráci na projekte Digitálny žiak
 Dátum: 26. 04. 2023
 Zmluva: PDF
 Zmluva o spracúvaní osobných údajov: PDF
Zmluvná strana: Mestská časť Košice - Nad jazerom, Poludníková 7, 040 12 Košice
 Predmet zmluvy: Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 142/2022
 Dátum: 27. 10. 2022
 Zmluva: PDF
Zmluvná strana: Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica, občianske združenie, Račianska 78, 831 02 Bratislava
 Predmet zmluvy: Zmluva o vzájomnej spolupráci
 Dátum: 09. 03. 2022
 Zmluva: PDF
Zmluvná strana: AXA d. d. s., a. s., Kolárska 6, 811 06 Bratislava
 Predmet zmluvy: Zamestnávateľská zmluva uzatvorená podľa ust. § 58 zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 Dátum: 21. 10. 2019
 Zmluva: PDF
Zmluvná strana: KOMENSKY VIRAL, s. r. o.
 Predmet zmluvy: ZMLUVA o poskytovaní služieb č. SC/19/10/2017
 Dátum: 18. 10. 2019
 Zmluva: PDF
Zmluvná strana: NN Tatry - Sympatia, d. d. s., a. s., Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava
 Predmet zmluvy: Zamestnávateľská zmluva uzatvorená podľa § 58 a nasl. zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení v platnom znení
 Dátum: 29. 04. 2019
 Zmluva: PDF
Zmluvná strana: EMM plus, s. r .o., Bencúrova 13, 040 01 Košice
 Predmet zmluvy: Zmluva o poskytovaní technickej služby č. 1SK042019
 Dátum: 25. 04. 2019
 Zmluva: PDF
 Príloha č. 1: PDF
Zmluvná strana: Mestská časť Košice - Nad jazerom
 Predmet zmluvy: Poskytnutie finančnej dotácie
 Dátum: 11. 04. 2019
 Zmluva: PDF
Zmluvná strana: Škola v prírode KYSAK, 044 81 Kysak
 Predmet zmluvy: Zmluva o zabezpečení ubytovacích a stravovacích služieb
 Dátum: 15. 05. 2018
 Zmluva: PDF
Zmluvná strana: Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica, občianske združenie, Vysoká 18, 811 06 Bratislava
 Predmet zmluvy: Zmluva o vzájomnej spolupráci
 Dátum: 29. 09. 2017
 Zmluva: PDF
Zmluvná strana: Škola v prírode KYSAK, 044 81 Kysak
 Predmet zmluvy: Zmluva o zabezpečení ubytovacích a stravovacích služieb
 Dátum: 29. 03. 2017
 Zmluva: PDF
Zmluvná strana: ESPIK Group, s. r. o., Orlov 133, 065 43 Orlov
 Predmet zmluvy: Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu, č. zmluvy: 2016/E111226, uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
 Dátum: 30. 11. 2016
 Zmluva: PDF
Zmluvná strana: Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica, občianske združenie, Vysoká 18, 811 06 Bratislava
 Predmet zmluvy: Zmluva vzájomnej spolupráci
 Dátum: 31. 08. 2016
 Zmluva: PDF
Zmluvná strana: Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica, občianske združenie, Vysoká 18, 811 06 Bratislava
 Predmet zmluvy: Zmluva o vzájomnej spolupráci
 Dátum: 06. 07. 2016
 Zmluva: PDF
Zmluvná strana: Slovenská republika - Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky, Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava
 Predmet zmluvy: Zmluva o prevode správy majetku štátu uzatvorená podľa § 9 ods. 1 zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpiosv
 Dátum: 14. 06. 2016
 Zmluva: PDF
 Dodatok č. 1: PDF
Zmluvná strana: DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s., Einsteinova 25, 851 01 Brtislava
 Predmet zmluvy: Zmluva o elektronickej komunikácii a poskytovaní iných elektronických služieb uzavretá v zmylse § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka
 Dátum: 09. 05. 2016
 Zmluva: PDF
Zmluvná strana: SEWA, a. s., Račianska 71, 831 02 Bratislava
 Predmet zmluvy: Zmluva o zabezpečení odberu elektroodpadu uzatvorená podľa § 269 ods. (2) a § 289 Obchodného zákonníka
 Dátum: 14. 03. 2016
 Zmluva: PDF
 Dodatok č. 1: PDF
Zmluvná strana: SEWA, a. s., Račianska 71, 831 02 Bratislava
 Predmet zmluvy: Zmluva o zabezpečení odberu použitých prenosných a priemyselných batérií a akumulátorov uzatvorená podľa § 269 ods. (2) a § 289 Obchodného zákonníka
 Dátum: 14. 03. 2016
 Zmluva: PDF
 Dodatok č. 1: PDF
Zmluvná strana: Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, Cyprichova 42, 831 05 Bratislava
 Predmet zmluvy: Zmluva č. 4/NP/1478/2015 o bezodplatnom prevode majetku štátu
 Dátum: 23. 11. 2015
 Zmluva: PDF
Zmluvná strana: LETart production, Jozefa Kostelného 1274/15, 013 01 Teplička nad Váhom
 Predmet zmluvy: Zmluva o uskutočnení hudobných koncertov 2015/0955
 Dátum: 12. 10. 2015
 Zmluva: PDF
Zmluvná strana: Tomimax, s. r. o., Mierová 26, 040 15 Košice - Šaca
 Predmet zmluvy: Rámcová dohoda č. 2/2015
 Dátum: 31. 01. 2015
 Zmluva: PDF
Zmluvná strana: DATALAN, a. s., Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava
 Predmet zmluvy: Rámcová zmluva číslo 2015/1233
 Dátum: 28. 01. 2015
 Zmluva: PDF
Zmluvná strana: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Stromová 1, 813 30 Bratislava
 Predmet zmluvy: Zmluva o výpožičke uzatvorená v zmysle ust. § 659 a nasl. Občianskeho zákonníka
 Dátum: 16. 11. 2014
 Zmluva: PDF
Zmluvná strana: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Staničné námestie č. 9, 042 11 Košice
 Predmet zmluvy: Dohoda č. 166/§10/2014/AC uzatvorená podľa § 10 ods. 3, ods. 9 a nasl. zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 Dátum: 21. 10. 2014
 Zmluva: PDF
 Dodatok č. 1: PDF
 Dodatok č. 2: PDF
 Dodatok č. 3: PDF
 Dodatok č. 3/4: PDF
Zmluvná strana: Obchodná akadémia, Polárna 1, 040 01 Košice
 Predmet zmluvy: Dohoda o poskytovaní stravy uzavretá v zmysle Občianského zákonníka (šk. rok: 2014/2015)
 Dátum: 16. 09. 2014
 Zmluva: PDF
 Dodatok č. 1: PDF
 Dodatok č. 2: PDF 
 Dodatok č. 3: PDF
 Dodatok č. 4: PDF
 Dodatok č. 5: PDF
 Dodatok č. 6: PDF
 Dodatok č. 7: PDF
 Dodatok č. 8: PDF
 Dodatok č. 9: PDF
 Dodatok č. 10: PDF
 Dodatok č. 11: PDF
Zmluvná strana: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Stromová 1, 813 30 Bratislava
 Predmet zmluvy: Zmluva o výpožičke uzatvorená v zmysle ust. § 659 a nasl. Občianskeho zákonníka
 Dátum: 04. 06. 2014
 Zmluva: PDF
Zmluvná strana: WESTech, s. r. o., Stará Vajnorská 17, 831 04 Bratislava
 Predmet zmluvy: Zmluva o výpožičke iKufra uzatvorená podľa ustanovení § 659 a nasl. Občianského zákonníka
 Dátum: 02. 05. 2014
 Zmluva: PDF
Zmluvná strana: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO, s. r. o., Komenského 7, 040 01 Košice
 Predmet zmluvy: Zmluva č. 1015210914 o dodávke a odbere tepla a úžitkovej vody
 Dátum: 22. 01. 2014
 Zmluva: PDF
 Dodatok č. 1/2014: PDF
 Dodatok č. 2/2014: PDF
 Dodatok č. 1/2015: PDF
 Rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví 2016: PDF
 Dodatok č. 1/2016: PDF 
 Dodatok č. 1/2017: PDF
 Rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví 2018: PDF
 Dodatok č. 1/2018: PDF
 Dodatok č. 1/2019: PDF
 Dodatok č. 1/2022: PDF
Zmluvná strana: Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, Cyprichova 42, 831 05 Bratislava
 Predmet zmluvy: Zmluva č. 1/NP/1478/2013 o podmienkach spolupráce pri realizácii projektu uzavretá podľa § 51 Občianskeho zákonníka
 Dátum: 13. 01. 2014
 Zmluva: PDF
Zmluvná strana: LABAŠ, s. r. o., Textilná č. 1, Košice
 Predmet zmluvy: Darovacia zmluva uzavretá podľa § 628 - 630 občianskeho zákonníka
 Dátum: 05. 12. 2013
 Zmluva: PDF
Zmluvná strana: Metodicko-pedagogické centrum, Ševčenkova 11, 085 05 Bratislava
 Predmet zmluvy: Zmluva o účasti na projekte č. 0021/26120130025 uzavretá podľa ust. § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka
 Dátum: 27. 11. 2013
 Zmluva: PDF
 Dodatok č. 1: PDF
Zmluvná strana: Obchodná akadémia, Polárna 1, 040 01 Košice
 Predmet zmluvy: Dohoda o poskytovaní stravy uzavretá v zmysle Občianského zákonníka (šk. rok: 2013/2014)
 Dátum: 02. 09. 2013
 Zmluva: PDF
Zmluvná strana: Spojená škola s organizačnou zložkou Odborné učilište, Alejová 6, 040 11 Košice
 Predmet zmluvy: Dohoda o zabezpečení odborného výcviku
 Dátum: 02. 09. 2013
 Zmluva: PDF
Zmluvná strana: CAMEO, s. r. o., Študentská 1, 040 01 Košice
 Predmet zmluvy: Zmluva o dielo - Výmena podláh
 Dátum: 04. 07. 2013
 Zmluva: PDF
Zmluvná strana: Tomimax, s. r. o., Mierová 26, 040 15 Košice - Šaca
 Predmet zmluvy: Zmluva o dielo - Výmena kurenárskych ventilov v suterénoch pod budovami a oprava kanalizácie v suteréne kuchyne, napustenie systému s tlakovaním, zistenie únikov na rozvode kúrenia
 Dátum: 11. 10. 2012
 Zmluva: PDF
Zmluvná strana: Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
 Predmet zmluvy: Zmluva o poskytovaní verejných služieb
 Dátum: 09. 10. 2012
 Zmluva: PDF
 Dodatok č. 1: PDF
 Dodatok č. 2: PDF
 Dodatok č. 3: PDF
Zmluvná strana: Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
 Predmet zmluvy: Zmluva o poskytovaní verejných služieb
 Dátum: 09. 10. 2012
 Zmluva: PDF
 Dodatok č. 1: PDF
 Dodatok č. 2: PDF
 Dodatok č. 3: PDF
Zmluvná strana: Obchodná akadémia, Polárna 1, 040 12 Košice
 Predmet zmluvy: Dohoda o poskytovaní stravy uzavretá v zmysle Očianského zánonníka (šk. rok: 2012/2013)
 Dátum: 03. 09. 2012
 Zmluva: PDF
Zmluvná strana: Metodicko-pedagogické centrum, Ševčenkova 11, 850 01 Bratislava
 Predmet zmluvy: Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu č. 2012_PKR_GR_4827
 Dátum: 28. 08. 2012
 Zmluva: PDF
Zmluvná strana: Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
 Predmet zmluvy: Zmluva o poskytovaní verejných služieb
 Dátum: 29. 05. 2012
 Zmluva: PDF
 Dodatok č. 1: PDF
 Žiadosť o zmenu zmluvy o poskytovaní verejných služieb: PDF
 Dodatok č. 2: PDF
 Dodatok č. 3: PDF
Zmluvná strana: KOMUNÁLNA poisťovňa, a. s., Vienna Insurance Group, Štefánikova 8, 811 05 Bratislava
 Predmet zmluvy: Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
 Dátum: 11. 04. 2012
 Zmluva: PDF
Zmluvná strana: SR, Správa finančnej kontroly, Komenského 52, 040 92 Košice
 Predmet zmluvy: Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku štátu
 Dátum: 03. 04. 2012
 Zmluva: PDF
Zmluvná strana: Daňový úrad Košice, Rozvojová 2, Košice 040 11
 Predmet zmluvy: Dohoda o elektronickom doručovaní
 Dátum: 14. 03. 2012
 Zmluva: PDF
Zmluvná strana: SEWA, a. s., Račianska 71, 831 02 Bratislava
 Predmet zmluvy: Zabezpečenie odberu elektroodpadu
 Dátum: 09. 03. 2012
 Zmluva: PDF
Zmluvná strana: Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice
 Predmet zmluvy: Poskytovanie stravy (šk. r. 2011/2012)
 Dátum: 04. 10. 2011
 Zmluva: PDF
Zmluvná strana: TRUMPF Slovakia, s. r. o., Bačíkova 5, 040 01 Košice
 Predmet zmluvy: Darovacia zmluva
 Dátum: 11. 01. 2011
 Zmluva: PDF
Zmluvná strana: Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
 Predmet zmluvy: Bezpečnostná signalizácia
 Dátum: 05. 01. 2011
 Zmluva: PDF
Zmluvná strana: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO, s. r. o., Komenského 7, 040 01 Košice
 Predmet zmluvy: Dodávka tepla - regulačný rok 2011
 Dátum: 27. 12. 2010 
 Zmluva: PDF
 Príloha č. 6: PDF
Zmluvná strana: Union zdravotná poisťovňa, a. s., Bajkalská 29/A, 821 08 Bratislava
 Predmet zmluvy: Zmluva č. P-3126317800 o využívaní elektronických služieb
 Dátum: 28. 10. 2010
 Zmluva: PDF
Zmluvná strana: Súkromné centrum voľného času Filia, Trieda SNP 3, 040 11 Košice
 Predmet zmluvy: Zmluva o spolupráci uzavretá podľa ustanovenia § 51 Občianskeho zákonníka
 Dátum: 13. 09. 2010
 Zmluva: PDF
Zmluvná strana: Obchodná akadémia, Polárna 1, 040 12 Košice
 Predmet zmluvy: Poskytovanie stravy (šk. rok: 2011/2012)
 Dátum: 30. 08. 2010
 Zmluva: PDF
Zmluvná strana: KOMENSKY, s. r. o., Park mládeže 1, 040 01 Košice
 Predmet zmluvy: Poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice
 Dátum: 30. 06. 2010
 Zmluva: PDF
 Zmluva o spracúvaní osobných údajov v súlade s nariadením EPaR EÚ 2016/679: PDF
 Dodatok č. DBK/18/06/2170 k Zmluve o poskytovaní služieb: PDF
Zmluvná strana: Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava
 Predmet zmluvy: Poistenie hnuteľných vecí
 Dátum: 02. 11. 2009
 Zmluva: PDF
Zmluvná strana: Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava
 Predmet zmluvy: Poistenie podnikateľov
 Dátum: 02. 11. 2009
 Zmluva: PDF
Zmluvná strana: IVeS, organizácia pre informatiku verejnej správy, Čs. armády 20, 041 18 Košice
 Predmet zmluvy: Zmluva o dielo č. R_01340/2008 uzavretá na základe § 536 na nasl. Obchodného zákonníka
 Dátum: 27. 05. 2006
 Zmluva: PDF
Zmluvná strana: LIVONEC, s. r. o., Poprad
 Pobočka: Krivá 18, 040 01 Košice
 Predmet zmluvy: Vykonávanie činnosti mandatára zameraná na predchádzanie vzniku požiarov a na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
 Dátum: 10. 01. 2007
 Zmluva: PDF
 Dohoda o postúpení a prevzatí práv a povninnností: PDF
Zmluvná strana: SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava
 Predmet zmluvy: Hromadná licenčná zmluva o použití hudobných diel ich verejným predvádzaním
 Dátum: 25. 08. 2006
 Zmluva: PDF
Zmluvná strana: Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
 Predmet zmluvy: Hlasové služby - pevné linky
 Dátum: 26. 04. 2006
 Zmluva: PDF
Zmluvná strana: Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice
 Predmet zmluvy: Dodávka, distribúcia, prenos elektriny a poskytovanie systemových služieb
 Dátum: 21. 12. 2005
 Zmluva: PDF
 Zmena v meraní odberu elektriny a fakturačného cyklu: PDF
 Dodatok č. 1: PDF
Zmluvná strana: Union poisťovňa, a. s., Pátričkova 18, 813 60 Bratislava
 Predmet zmluvy: Poistenie majetku
 Dátum: 23. 05. 2005
 Zmluva: PDF
Zmluvná strana: Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a. s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava (Pokoj doplnková dôchodková poisťovňa, Hodžovo nám. 3, 811 06 Bratilava)
 Predmet zmluvy: Zamestnávateľská zmluva
 Dátum: 29. 10. 2002
 Zmluva: PDF
 Dodatok č. 2: PDF