Šikovníček

Cieľom krúžkovej činnosti je poskytovať komplexnejšiu starostlivosť o žiakov a ponúknuť im okrem vzdelania poskytovaného školou aj možnosť ďalej získané vedomosti rozvíjať, sebarealizovať sa formou zábavy, užitočne tráviť voľný čas.

Krúžok navštevuje 12 žiakov II. stupňa. Hlavným cieľom je rozvíjať predstavivosť a tvorivú fantáziu v pracovnom vyjadrovaní, podporovať schopnosť spolupracovať a povzbudzovať spolužiakov, zdokonaľovať sa v rôznych praktických činnostiach. Obsahová náplň je zameraná na rozvoj výtvarných a pracovných zručností, kladného vzťahu k práci, osvojenia si zásad bezpečnosti pri práci s rôznym materiálom, pomôckami a náradím.

Mgr. Kvetoslava Strelková