O škole

Prvá stránka kroniky školy bola napísaná 1. septembra 1981, kedy bola pri ZŠ a ZDŠ v Krásnej nad Hornádom zriadená Osobitná škola. Už v prvom roku ju navštevovalo 90 žiakov, mala 7 tried, od 2. po 6. ročník, a dve oddelenia školskej družiny, ktorej vedúcou až do júla 2010 bola pani Mária Liptáková.

Riaditeľom školy bol pán Miroslav Staško, zástupkyňou pre Osobitnú školu bola pani Ilona Mydlíková. Medzi 10 pedagógov patrili aj PaedDr. Júlia Fujdalová a Mgr. Anna Forgáčová, ktoré na škole pracujú aj v súčasnosti.

Prelomovým bol pre školu rok 1983, kedy sa odčlenila od ZŠ a ZDŠ v Krásnej nad Hornádom a začala svoju samostatnú existenciu pod názvom Osobitná škola Košice – Krásna.

Jej prvou riaditeľkou sa stala pani Ilona Mydlíková, ktorá sa zaslúžila o vytvorenie kvalitného kolektívu špeciálnych pedagógov a základu pre vybudovanie dobrého mena školy, ktoré ju sprevádza už 30 rokov. Zástupkyňou riaditeľky školy sa stala pani Elena Kováčová. V tomto školskom roku už mala škola 9 tried so 116 žiakmi.

Začiatok školského roka 2. septembra 1985 bol mimoriadne významným dňom. Nové priestory po bývalej zrekonštruovanej materskej škole na Rovníkovej ulici, do ktorých sa presťahovala, sú jej sídlom aj v súčasnosti. V školskom roku 1985/86 časť školy – 4 triedy ešte ostali v Krásnej nad Hornádom. V škole sa v tom čase vzdelávalo 146 žiakov v 12 triedach, školská družina mala 3 oddelenia.

Od septembra 1986, po dokončení rekonštrukcie, všetci žiaci školy nastúpili do priestorov na Rovníkovej ulici. Otvorili sa nové odborné učebne, okrem školskej dielne aj cvičná kuchyňa. Výchovno-vzdelávací proces sa realizoval v 13 triedach a 3 oddeleniach školskej družiny.

V roku 1989 došlo k významným zmenám nielen v oblasti nášho štátneho zriadenia, ale i školstva. Zamestnanci škôl si sami volili svoje vedenie. V škole sa dňa 17. 01. 1990 uskutočnili tajné voľby, v ktorých bola vo funkcii riaditeľky školy potvrdená pôvodná riaditeľka pani Ilona Mydlíková. Za zástupkyňu riaditeľky školy bola zvolená pani Katarína Taškovičová.

V dôsledku ďalších politických zmien v našej spoločnosti i v školstve boli v júni 1991 vyhlásené nové voľby vedenia školy. Do funkcie riaditeľky bola zvolená Mgr. Eva Biela, ktorá túto funkciu vykonávala od 1.9.1991 do 30.6.2010, kedy odišla do starobného dôchodku. Zástupcom riaditeľky školy sa stal Mgr. Ladislav Leško, ktorého v septembri 1994 vystriedal vo funkcii Mgr. Július Para. Od septembra 1997 je zástupkyňou riaditeľky školy Mgr. Zuzana Špaková.

V školskom roku 1995/96 bola v škole zriadená pomocná trieda (v súčasnosti B-variant), ktorej triedou učiteľkou je Mgr. Mária Valentová-Petkovová.

Okresný úrad Košice IV ako orgán štátnej správy na úseku školstva zriadil s účinnosťou od 1.1.1998 Osobitnú školu na ulici Rovníková 11 v Košiciach ako samostatnú rozpočtovú organizáciu s právnou subjektivitou.

Rozhodnutím o zmene zriaďovacej listiny osobitnej školy v Košiciach sa dňom 1.7.1999 stáva zriaďovateľom školy Krajský školský úrad v Košiciach.

Rozhodnutím o zmene zriaďovacej listiny Osobitnej školy v Košiciach, Rovníková 11 sa dňom 1.9.2000 mení názov školy na Špeciálna základná škola.

Od 1. 7. 2010 je riaditeľkou školy Mgr. Jana Valenčáková.