Primárna prevencia

Prevencia v školách a školských zariadeniach je dôležitou súčasťou systému účinných aktivít zameraných na ochranu detí v zmysle dodržiavania medzinárodných dohovorov- Deklarácia práv dieťaťa, Dohovoru o právach dieťaťa a je v súlade s Národnou protidrogovou stratégiou. V súlade s cieľom výchovy a vzdelávania v oblasti prevencie v rezorte školstva realizujeme rôzne aktivity v zmysle pozitívnej výchovy k formovaniu zdravého životného štýlu a utváraniu optimálnych podmienok pre rozvoj osobnosti jednotlivca. Zmyslom prevencie je pomáhať žiakom formovať postoje a správanie, ktoré umožnia prežiť život plnohodnotne, zdravo, tvorivo. Koordinátor prevencie zastrešuje, koordinuje a usmerňuje aktivity, ktoré sa uskutočňujú v škole formou besied, diskusných stretnutí, kvízov, relácií v školskom rozhlase, športových a kultúrnych podujatí, organizovaním efektívneho využitia voľného času žiakov (vrátane záujmových útvarov) a preventívnych programov, spoluprácou iných zložiek so školou, zapájaním rodičov do mimoškolských aktivít. Ohrozeným žiakom poskytuje dostupné informácie a poradenské služby.

Mgr. Ildikó Tomičová
koordinátor prevencie