Rada školy

Zoznam členov Rady školy pri Základnej škole pre žiakov so sluchovým postihnutím, Rovníková 11, Košice:

Zástupcovia pedagogických zamestnancov:
1. Mgr. Lucia Lévyová, predsedníčka rady školy
2. Mgr. Klaudia Perlíková

Zástupkyňa rodičov:
3. Ivana Krištofová Múdra

Delegovaní zástupcovia zriaďovateľa:
4. Ing. Miriam Kicová
5. RNDr. Martin Kotlár, PhD., MBA, LL.M., Msc