Výchova k manželstvu a rodičovstvu

Výchova k manželstvu a rodičovstvuVýchova k manželstvu a rodičovstvu sa v podmienkach špeciálnej základnej školy realizuje v súlade s koncepciou VMR a učebnými osnovami schválenými MŠ SR z 29.6.1998. Konkrétne aktivity v rámci výchovy sú zahrnuté v plánoch činnosti metodických orgánov – MZ, PK, MZ pri ŠKD a v pláne práce školy.
VMR sa prelína celým výchovno – vzdelávacím procesom mentálne postihnutých detí a mládeže, pričom ťažiskovými predmetmi sú VUC a VLA na I. stupni a VLA, BIO a OBN na II. stupni.
Hlavným cieľom VMR je prispieť k výchove celej osobnosti dievčat a chlapcov tak, aby boli schopní poznávať a chápať mravné, sociálne, psychologické a fyziologické zvláštnosti jedincov podľa pohlavia, a v súvislosti s tým vytvárať optimálne medziľudské vzťahy s ľuďmi rovnakého aj opačného pohlavia.

Mgr. Kvetoslava Strelková
koordinátor VMR