Hovorme o jedle

Cieľom súťažno-vzdelávacej aktivity je vyvolávať a podporovať spoluprácu a aktívnu účasť detí, mládeže a dospelých pri budovaní spôsobilosti k vhodnému výberu potravín a vhodného životného štýlu, schopnosti prevziať zodpovednosť za svoje zdravie, povedomia o význame potravín pri podpore regionálneho rozvoja, zamestnanosti a ochrane životného prostredia.

Spôsob realizácie aktivity:

  • V rámci každého dňa v týždni „Hovorme o jedle“ budú vyhlásené denné témy so zameraním na potraviny a výživu – témy sa budú týkať konkrétnej potravinovej skupiny (podľa potravinovej pyramídy) a základných zručností a vedomostí v oblasti kvality a bezpečnosti potravín a zdravej výživy.
  • Úlohou žiakov a učiteľov základných škôl bude vymyslieť a zrealizovať rôzne aktivity v rámci školy k stanoveným denným témam. Následne zo zrealizovaných aktivít k vybranej dennej téme pripravia súťažný príspevok v ľubovoľnom formáte, napr. elektronická prezentácia, fotopríbeh, informačné plagáty, krátke video a pod.
  • Každá škola sa môže zapojiť do súťaže v rámci každej stanovenej dennej témy. Každá denná téma bude hodnotená samostatne.
  • Hľadáme nápady, ktoré kreatívne a inovatívne zachytávajú problematiku stanovenej dennej témy, s dôrazom na význam rôznorodej a vyváženej stravy a pôvod potravín.
  • Kritériami pri hodnotení budú kreativita, inovatívnosť a úroveň spracovaných textov.
  • Na podporu aktivít v priebehu týždňa „Hovorme o jedle“ budú pre školy pripravené a na internetovom portáli k projektu voľne dostupné pracovné listy, prezentácie, krátke popisy, odkazy a iné, ktoré budú užitočným návodom a inšpiráciou pre aktivity zapojených škôl.
  • Školy, ktoré sa zapoja do týždňa „Hovorme o jedle“ budú hrať o finančné poukazy na kúpu vecných cien podľa vlastného výberu, ktoré budú slúžiť pre potreby školy na vzdelávanie o potravinách a výžive.
  • Súťažné príspevky ďalej poslúžia na inšpiráciu k vzdelávaniu o potravinách a výžive aj iným žiakom a učiteľom a budú dobrým príkladom pre nasledovanie aj pre ostatné základné školy na Slovensku.