Záujmové útvary

Krúžky záujmovej činnosti tvoria významnú zložku výchovno-vzdelávacieho procesu. Sú pokračovaním vzdelávacej činnosti v čase mimo vyučovania.

Usilujeme sa o to, aby naši žiaci využívali voľný čas zmysluplne, podľa osobných záujmov. Majú možnosť pracovať v záujmových útvaroch rôzneho zamerania  –  športového, umeleckého aj rekreačného. Svojim obsahom a aktivitami napomáhajú rozvoju sociálnych spôsobilostí a zručností, čím prispievajú k rozvoju osobnosti našich žiakov. Záujmovú činnosť realizujú učitelia našej školy v spolupráci so Súkromným centrom voľného času Filia.

PaedDr. Gabriela Lešková