Vznik

 • Základná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím, Rovníková 11, Košice bola rozhodnutím MŠVVaŠ SR č.: 2020/11225:6-A2130 zaradená siete škôl pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
 • Zriaďovateľ Okresný úrad Košice, Komenského 52, Košice vydal zriaďovaciu listinu č.: OU-KE-OS1-2021/007353, s účinnosťou od 1. septembra 2021.
 • ZŠ pre žiakov so sluchovým postihnutím podľa § 97 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uskutočňuje výchovu a vzdelávanie žiakov so zdravotným znevýhodnením podľa vzdelávacích programov uvedených v § 94 ods. 2 školského zákona.
 • Školu navštevujú žiaci s rôznym druhom a stupňom sluchového postihnutia – nedoslýchaví, nepočujúci, s kochleárnym implantátom.
 • Podmienky prijímania upravuje § 59 – § 61 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a § 7 vyhlášky č. 322/2008 Z. z. o špeciálnych školách.
 • Žiaci sú vzdelávaní podľa vzdelávacieho programu pre žiakov so sluchovým postihnutím. Okrem bežných vyučovacích predmetov je zameraný školský vzdelávací program aj na predmety špeciálnopedagogickej podpory – slovenský posunkový jazyk, komunikačné zručnosti, individuálna logopedická intervencia, dramatická výchova, rytmicko-pohybová výchova.
 • Maximálny počet žiakov v triede upravuje vyhláška MŠ SR č. 322/2008 Z. z. o špeciálnych školách:
  • prípravný ročník – 5. ročník: 8 žiakov /nepočujúci – 6 žiakov
  • 6. ročník – 9. ročník: 10 žiakov /nepočujúci – 8 žiakov