Počítačový krúžok

Cieľovou skupinou Počítačového krúžku sú žiaci I. stupňa.

Náplň práce obsahuje:

  1. osvojiť si základy používania počítača, internetu, počítačovú terminológiu,
  2. umožniť žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia stráviť čas s počítačom – hrať online hry, počúvať hudbu, pracovať s textom a obrázkami, sledovať rozprávky.

Cieľom krúžku je, aby žiaci:

  • poznali hlavné časti počítača a základné kroky na prácu s ním,
  • nadobúdali IT zručnosti,
  • prežívali voľný čas zábavne a radostne.

PaedDr. Gabriela Lešková