Školský Eurovláčik

V školskom roku 2016/17 budeme v spolupráci s OZ ŠTUMP prvýkrát realizovať celoškolský projekt zameraný na rozvoj finančnej gramotnosti. Žiaci boli s touto oblasťou oboznamovaní v rámci prierezových tém v jednotlivých vyučovacích predmetoch.
Opodstatnenosť vzdelávania v oblasti finančnej gramotnosti úzko súvisí s potrebou pripraviť žiakov na jednotlivé etapy života jednotlivca a rodiny v spoločnosti.
Projekt vychádza z Národného štandardu finančnej gramotnosti ISCED I. Budeme ho realizovať podľa metodickej príručky vzdelávacieho programu JA A PENIAZE, ktorý ponúka školám nezisková vzdelávacia organizácia Junior Achievement Slovensko (JA Slovensko).
Cieľom programu je naučiť žiakov orientovať sa v základných pojmoch z oblasti finančnej gramotnosti a osvojiť si základné zručnosti pre efektívne riadenie a plánovanie svojej finančnej budúcnosti. Program rozvíja schopnosť žiakov orientovať sa vo sfére peňazí, chápať potrebu zabezpečenia peňazí pre uspokojovanie životných potrieb, prijímať finančné rozhodnutia a finančnú zodpovednosť. Plánovať tok peňazí a hospodáriť s nimi v každodenných životných situáciách.
Projekt v tomto školskom roku bude zameraný predovšetkým na zmapovanie úrovne vedomostí a zručností žiakov v jednotlivých oblastiach finančnej gramotnosti.
Oficiálne zahájenie a oboznámenie žiakov s projektom sa uskutočnilo 8. 9. 2016, kedy si pripomíname Deň finančnej gramotnosti. Žiaci získali úvodné informácie o projekte, starší žiaci pripravili záložky do knihy s motívom eurobankovky, ktoré rozdali všetkým prítomným.

Mgr. Zuzana Nagyová