Profil verejného obstaraváteľa – SŠ

Spojená škola, Rovníková 11, Košice je podľa zákona NR SR č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb je povinné používať postupy podľa toho zákona. S prihliadnutím na § 22 zákona č. 25/2006 Z. z. zriaďuje svoj profil „Profil verejného obstarávateľa“ na svojom webovom sídle, kde bude zverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania.

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:

Úradný názov:
Spojená škola, Rovníková 11, Košice
Sídlo:
Rovníková 11, 040 12 Košice
Štatutárny zástupca:
Mgr. Jana Valenčáková
IČO:
55553923
DIČ:
2122062789
Tel.:
+421 911 380 241
E-mail:
rovnikovake@gmail.com
Webové sídlo:
www.szsrovnikova.sk, www.rovnikova.edupage.org
Bankové spojenie:
Štátna pokladnica
IBAN: SK17 8180 0000 0070 0068 9401

Zatriedenie odstarávajúceho subjektu podľa zákona 25/2006 Z. z.: podľa § 6 ods. 1, písm. d)

Hlavný predmet činnosti:
Výchova a vzdelávanie