Mixáčik

Krúžok je mixom rôznych činností športových, kultúrno-spoločenských, environmentálnych, práce s PC. Hlavnými cieľmi sú rozvíjanie telesného rozvoja žiakov a zdokonaľovanie ich športovej aktivity, zvýšenie počítačovej gramotnosti, rozvíjanie tvorivosti a zručnosti, poznávanie prírody a vytváranie pozitívneho vzťahu ku nej.

Mgr. Eva Urbanová