Školský klub detí

Školské kluby detí sú súčasťou školského výchovno-vzdelávacieho systému podľa Zákona NR SR č. 279/1993 Z.z., majú výchovné a sociálne poslanie, vytvárajú podmienky pre prípravu do školy, oddychové, rekreačné, záujmové a iné aktivity žiakov vo voľnom čase. Podieľajú sa významnou mierou na výchovnom ovplyvňovaní voľného času detí.

Obsah činnosti ŠKD vychádza z rámcového plánu, ktorý je súčasťou plánu práce školy, z neho potom vychádza mesačný plán činnosti, ktorý sa ďalej konkretizuje v týždenných plánoch.

Všetky plány sú prispôsobené individuálnym schopnostiam i vekovým kategóriám žiakov, sú v nich obsiahnuté všetky zložky výchovy – regeneračná, rekreačno-oddychová, príprava na vyučovanie a záujmová činnosť.

Samotná činnosť sa uskutočňuje po skončení povinného vyučovania, pričom časť povinnosti sa prenáša do prípravy na vyučovanie. Zvyšný čas má potom charakter voľného času žiakov, do ktorého vstupuje výchova ako cieľavedomá činnosť, vzhľadom na vek žiakov, ktorí ešte potrebujú pomoc a odborné usmernenie dospelých.