Rada školy

Zoznam členov Rady školy pri Špeciálnej základnej škole, Rovníková 11, Košice:

Zástupcovia pedagogických zamestnancov:
1. Michal Jano, DiS, predseda rady školy, 0949 270 428, misojano@centrum.sk
2. Mgr. Ildikó Tomičová

Zástupkyňa nepedagogických zamestnancov:
3. Ing. Lucia Martinčková

Zástupcovia rodičov:
4. Richard Horváth
5. Silvia Horváthová
6. Juraj Mižigár
7. Kristína Turtáková

Delegovaní zástupcovia zriaďovateľa:
8. Ing. Miriam Kicová
9. Jarmila Kliková
10. RNDr. Martin Kotlár, PhD., MBA, LL.M., Msc
11. RNDr. Martina Urbanová, PhD.