O škole

Hlavným poslaním našej školy je výchova a vzdelávanie žiakov so sluchovým postihnutím.

Starostlivosť o žiakov so sluchovým postihnutím v rezorte školstva je súčasťou komplexného diagnostického, liečebného, rehabilitačného, psychologického a výchovnovzdelávacieho pôsobenia. Začína od okamihu podozrenia na prítomnosť sluchového hendikepu a má charakter dlhodobého systematického a komplexného vytvárania podmienok pre optimálny vývin dieťaťa. Smeruje k celkovému rozvoju osobnosti, v súlade s jeho schopnosťami a špecifickými potrebami.

Škola patrí do siete škôl pre žiakov so zdravotným znevýhodnením a sídli v budove, ktorej správcom je Špeciálna základná škola, Rovníková 11, Košice. Budova je situovaná v tichom prostredí v Mestskej časti Košice – Nad jazerom, v okrese Košice IV, neďaleko rieky Hornád. Žiakom je umožnený každodenný prirodzený kontakt s prírodou a škole napĺňanie cieľov v oblasti environmentálnej výchovy. Dostupnosť – spojmi MHD, resp. osobným automobilom až do areálu školy.

Školu navštevujú žiaci so zdravotným znevýhodnením – rôznym druhom a stupňom sluchového postihnutia.

Sluchové postihnutie považujeme za veľmi závažné postihnutie, ktoré môže významne ovplyvniť rozvoj osobnosti žiaka. Dôležitý je vek, v ktorom došlo k poškodeniu a sluchu a druh a stupeň sluchového postihnutia. Významnú úlohu zohrávajú ďalšie faktory – prístup rodiny k postihnutiu, včasná špeciálnopedagogická starostlivosť a spôsob komunikácie.

Sluchové postihnutie alebo porucha sluchu je čiastočná alebo úplná strata sluchu. Charakterizuje ho obmedzená možnosť vnímania sluchových podnetov, je to všeobecné označenie pre narušené sluchové vnímanie, teda prijímanie a spracovanie zvukových informácií.

Školu navštevujú žiaci – nepočujúci, nedoslýchaví a žiaci s kochleárnym implantátom. Títo žiaci vzhľadom k vážnemu hendikepu si vyžadujú špeciálny prístup vo vzdelávaní (uplatňovaním špeciálnych metód a organizačných foriem práce, s pomocou špeciálnych didaktických prostriedkov, elektroakustických, kompenzačných pomôcok).

Vzdelávame tiež žiakov so sluchovým hendikepom a  pridruženým mentálnym postihnutím.

Škola žiakom zabezpečuje ďalšie zdroje na podporu efektívneho vzdelávania, umožňuje vytvoriť kvalitatívne nové prostredie zodpovedajúce potrebám žiakov so sluchovým postihnutím, ktorí  si vyžadujú špeciálny prístup vo vzdelávaní.