Košický kultúrny kaleidoskop

Súčasťou výchovy a vzdelávania našich žiakov sú aj rôznorodé kultúrne podujatia. Či už je to aktívna účasť na podujatiach ako sú verejné vystúpenia a prezentácie žiackych prác, exkurzie, návštevy kultúrnych podujatí pravidelne organizovaných a tematicky rôzne zameraných.

Poznávanie kultúry a jej jednotlivých súčastí pomáha žiakom lepšie sa orientovať v sociálnych vzťahoch, prebúdza záujem o nové aktívne aj receptívne činnosti.

Mesto Košice poskytuje bohaté možnosti kultúrneho vyžitia, ktoré zaraďujeme ako súčasť zážitkového vyučovania, nielen počas osláv Dní mesta Košice ale celoročne. Žiaci tak nadobúdajú kladný vzťah ku kultúrnym hodnotám, k svojmu mestu. V neposlednom rade oblasť kultúry je aj prirodzeným priestorom pre budovanie pozitívnych sociálnych vzťahov a postojov  s majoritnou časťou spoločnosti.

Mgr. Zuzana Nagyová