Rozprávkové jazero

Vyvrcholením dramatickej výchovy v škole je projekt, ktorý organizujeme od roku 1996 pod názvom Rozprávkové jazero. Je prehliadkou dramatizovaných rozprávok nielen našej, ale i ostatných špeciálnych škôl z Košíc a okolia či vzdialenejších miest košického kraja. Rozprávkové jazero sa uskutočňuje pravidelne na konci školského roka v Kultúrnom stredisku Jazero. Na divadelných doskách majú žiaci možnosť predstaviť rok svojej školskej práce a práce učiteľov v oblasti dramatického umenia. V snahe ešte viac zatraktívniť žiakom obľúbené rozprávky, sa snažíme prispôsobiť ich súčasným moderným trendom.

Spolupracujeme s OZ ŠTUMP, mestskou časťou Košice Nad jazerom, Kultúrnym strediskom Jazero. Hlavným cieľom a úlohou projektu je osobnostný a sociálny rozvoj dieťaťa cez aktívny prístup k zmocňovaniu sa vedomostí, sociálnych zručností, modernizácia a humanizácia cieľov, obsahu a metód vyučovania prostredníctvom zážitkového vyučovania. Tvorba predstavenia dáva možnosť učiť dieťa sociálnym zručnostiam. Dovoľuje zažiť a pochopiť množstvo ľudských citov, myšlienok, postojov, konaní. Umožňuje sebapoznávanie, sebarealizáciu. Poskytuje dieťaťu zábavu, radosť, silný emocionálny zážitok. Oživuje edukačný proces. Divadlo ako nástroj sebapoznávania, sebauvedomovania a sebaakceptácie pomáha žiakom aktívne sa zapojiť do spoločnosti. Dáva príležitosť rozvinúť rôznorodé vlohy a schopnosti. Okrem samotného prínosu do vyučovania pomáha pochopiť, čo je priateľstvo, empatia, porozumenie, podporuje zdravé stránky osobnosti dieťaťa. Prehliadka je zaradená do sprievodných aktivít osláv Dňa mesta Košice.

Mgr. Regina Liptáková