Riaditeľské voľno – 10. 05. 2023

Riaditeľka Špeciálnej základnej školy, Rovníková 11, Košice
a
riaditeľka Základnej školy pre žiakov so sluchovým postihnutím, Rovníková 11, Košice
udeľujú riaditeľské voľno žiakom škôl
v stredu – 10. 05. 2023
z prevádzkových dôvodov.

Mgr. Jana Valenčáková
riaditeľka Špeciálnej základnej školy, Rovníková 11, Košice
Mgr. Eva Urbanová
riaditeľka Základnej školy pre žiakov so sluchovým postihnutím, Rovníková 11, Košice

Informácie k zápisu žiakov na školský rok 2023/2024
do Základnej školy pre žiakov so sluchovým postihnutím,
Rovníková 11, Košice

 • Vzdeláva žiakov s rôznym druhom a stupňom sluchového postihnutia – nedoslýchaví, nepočujúci, s kochleárnym implantátom.
 • Žiaci sa prijímajú na základe písomnej žiadosti (prihlášky) zákonného zástupcu a písomného vyjadrenia zariadenia poradenstva a prevencie, vydaného na základe diagnostického vyšetrenia dieťaťa.
 • Pre žiakov, ktorí dosiahli vek 6 rokov a nedosiahli školskú spôsobilosť, otvárame prípravný ročník (jeho absolvovanie sa bude považovať za 1. rok plnenia povinnej školskej dochádzky).
 • Škola ponúka:
  • školský vzdelávací program zameraný na špeciálne výchovnovzdelávacie potreby žiakov so sluchovým hendikepom, predmety špeciálnopedagogickej podpory (individuálna logopedická intervencia, slovenský posunkový jazyk, komunikačné zručnosti, rytmicko-pohybová, dramatická výchova), nácvik písma Comenia Script
  • maximálne 6 žiakov v triede, individuálny prístup pedagógov, moderné metódy a formy vzdelávania
  • stravovanie v školskej jedálni
  • ŠKD – školský klub detí
  • záujmové krúžky
  • príspevok na dopravu, ak je trvalé bydlisko mimo Košíc
  • rodinné prostredie.
 • Pri zápise potrebujete:
  • písomnú prihlášku na vzdelávanie (stiahnuť si ju môžete tu), prípadne ju vypíšte v škole pri zápise)
  • kópiu rodného listu dieťaťa
  • občianske preukazy rodičov/zákonných zástupcov
  • písomné vyjadrenie zariadenia poradenstva a prevencie, vydané na základe diagnostického vyšetrenia dieťaťa (psychologické, špeciálnopedagogické, odborné lekárske vyšetrenie).

Všetky informácie Vám poskytneme osobne (po telefonickom dohovore) v priebehu pracovného týždňa v čase od 8:00 hod. do 14:00 hod.

Kontakty:
e-mail: zsrovnikova@gmail.com
www.szsrovnikova.sk
mobil: +421 911 373 221, +421 911 380 241

Informácie k zápisu žiakov na školský rok 2023/2024
do Špeciálnej základnej školy,
Rovníková 11, Košice

 • Vzdeláva žiakov s rôznym stupňom mentálneho postihnutia a viacnásobného postihnutia v kombinácii s mentálnym postihnutím. 
 • Žiaci sa prijímajú na základe písomnej žiadosti (prihlášky) zákonného zástupcu a písomného vyjadrenia zariadenia poradenstva a prevencie, vydaného na základe diagnostického vyšetrenia dieťaťa. 
 • Pre žiakov, ktorí dosiahli vek 6 rokov a nedosiahli školskú spôsobilosť, otvárame prípravný ročník (jeho absolvovanie sa považuje za 1. rok plnenia povinnej školskej dochádzky). 
 • Škola ponúka:
  • školský vzdelávací program zameraný na špeciálne výchovnovzdelávacie potreby žiakov so zdravotným znevýhodnením, samostatný vyučovací predmet finančná gramotnosť, nácvik písma Comenia script
  • znížený počet žiakov v triede, individuálny prístup pedagógov, moderné metódy a formy vzdelávania, špeciálne didaktické prostriedky, kompenzačné pomôcky
  • škola v prírode (pre žiakov 1. stupňa), lyžiarsky výcvikový kurz (pre žiakov 2. stupňa)
  • stravovanie v školskej jedálni
  • ŠKD – školský klub detí
  • záujmové krúžky
  • príspevok na dopravu, ak je trvalé bydlisko mimo Košíc
  • rodinné prostredie. 
 • Pri zápise potrebujete:
  • písomnú prihlášku na vzdelávanie (stiahnuť si ju môžete tu), prípadne ju vypíšte v škole pri zápise)
  • kópiu rodného listu dieťaťa
  • občianske preukazy rodičov/zákonných zástupcov
  • písomné vyjadrenie zariadenia poradenstva a prevencie, vydané na základe diagnostického vyšetrenia dieťaťa (psychologické, špeciálnopedagogické, odborné lekárske vyšetrenie).

Všetky informácie Vám poskytneme osobne (po telefonickom dohovore) v priebehu pracovného týždňa v čase od 8:00 hod. do 14:00 hod.

Kontakty:
e-mail: rovnikova@centrum.sk
web : www.szsrovnikova.sk
mobil : +421 911 380 241
+421 911 373 221

OZNAM: Mimoriadne riaditeľské voľno pre žiakov

Riaditeľka Špeciálnej základnej školy, Rovníková 11, Košice podľa § 3 ods. 10 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. o podrobnostiach o organizácií školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách oznamuje v súlade s § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a so súhlasom zriaďovateľa školy o udelení mimoriadneho riaditeľského voľna od 03. 10. 2022 do 07. 10. 2022 z prevádzkových dôvodov.

Mgr. Jana Valenčáková, riaditeľka školy