Upozornenie

Na základe Uznesenia vlády č. 215/2021 z 26. apríla 2021 a Vyhlášky ÚVZ SR č. 197 s účinnosťou od 29. apríla 2021 sa pri vstupe do priestorov školy nevyžaduje od žiakov ani zákonných zástupcov žiakov, aby sa preukazovali negatívnym výsledkom testu.

Mgr. Jana Valenčáková
riaditeľka školy

Riaditeľské voľno

Riaditeľka Špeciálnej základnej školy, Rovníková 11 v Košiciach v súlade s § 3 ods. 10 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na SŠ, na ZUŠ, na PŠ, na OU a na JŠ, v súlade s § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

udeľuje z organizačných dôvodov žiakom školy
riaditeľské voľno
v pondelok 26. 04. 2021
a v utorok 27. 04. 2021.

Školské vyučovanie pokračuje v stredu 28. 04. 2021.

Mgr. Jana Valenčáková
riaditeľka školy

Oznámenie

Na základe rozhodnutia riaditeľky bude v ŠZŠ Rovníková 11, Košice
obnovené prezenčné vyučovanie pre žiakov všetkých ročníkov
od stredy 7. apríla 2021.

 • V prevádzke bude aj ŠKD a výdajná školská jedáleň.
 • Škola sa riadi aktuálne platnými usmerneniami MŠVVaŠ SR a ÚVZ:
 • Podmienky nástupu do školy:
 • Upozornenie:
  • V zmysle vyhlášky č. 111/2021 ÚVZ SR z 11. 03. 2021 s účinnosťou od 15. 03. 2021 sú za účelom prekrytia horných dýchacích ciest (nos a ústa) povinní používať preventívnu ochrannú pomôcku v priestoroch školy:
   • žiaci 1. stupňa – rúško, respirátor bez výdychového ventilu, šál alebo šatku,
   • žiaci 2. stupňa – respirátor alebo obdobný prostriedok vždy bez výdychového ventilu,
   • zamestnanci školy – respirátor alebo obdobný prostriedok vždy bez výdychového ventilu,
   • zákonný zástupca žiaka – respirátor alebo obdobný prostriedok vždy bez výdychového ventilu.

Bližšie informácie:
0911 380 241 – riaditeľka školy
0911 373 221 – zástupkyňa RŠ

Mgr. Jana Valenčáková
riaditeľka školy

Oznámenie

Na základe rozhodnutia riaditeľky Špeciálnej základnej školy, Rovníková 11, Košice, s účinnosťou od 8. marca 2021 je prerušené prezenčné vyučovanie.

Žiaci 1. stupňa a 2. stupňa pokračujú v dištančnom vzdelávaní až do odvolania.

Pripravené učebné texty, pracovné zošity a pracovné listy je možné vyzdvihnúť v škole počas pracovných dní od 10:00 hod. do 12:00 hod.

Bližšie informácie:
0911 380 241 – riaditeľka školy
0911 373 221 – zástupkyňa RŠ

Mgr. Jana Valenčáková
riaditeľka školy

Oznámenie

Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR z 8.1.2021 je po vianočných prázdninách (trvali od 21.12.2020 do 8.1.2021)

mimoriadne prerušené školské vyučovanie od 11.01.2021.

Žiaci 1. stupňa a 2. stupňa budú vzdelávaní dištančne.

Toto rozhodnutie reaguje na vývoj epidemiologickej situácie v priebehu decembra 2020 a od začiatku roka 2021.

Harmonogram návratu do škôl

Ďalšie informácie:
0911 380 241 – riaditeľka školy
0911 373 221 – zástupkyňa RŠ

Oznámenie

Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa: 23.10.2020, sa s účinnosťou od pondelka 26.10.2020 do odvolania:

 • mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v 5. – 10. ročníku ŠZŠ,
 • pre žiakov 2. stupňa ŠZŠ bude zabezpečené dištančné vzdelávanie (po kontakte s triednymi učiteľmi),
 • mimoriadne prerušuje činnosť záujmových krúžkov,
 • žiaci prípravného, prvého, druhého, tretieho a štvrtého ročníka ŠZŠ pokračujú v riadnom vyučovaní v škole, podľa rozvrhu hodín,
 • ŠKD (školský klub detí) bude naďalej v prevádzke do 16:00 hod.,
 • vo výdajnej školskej jedálni sa môžu stravovať žiaci a zamestnanci školy bez zmien,
 • naďalej prísne platia všetky opatrenia na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 dodržiavanie zásady     ⇒     R – rúško     O – odstup     R – ruky,
 • jesenné prázdniny sa v školskom roku 2020/2021 uskutočnia vo všetkých školách v termínoch: 30. októbra a 2., 6. a 9. novembra 2020,
 • aktuálne informácie na: www.szsrovnikova.sk alebo na TČ: 0911 380 241 – RŠ, 0911 373 221 – ZRŠ

Mgr. Jana Valenčáková
riaditeľka školy

Plody jesene

V októbri sa žiaci I. stupňa vybrali do prírody. Nazbierali listy, gaštany, žalude, šišky a iné jesenné plody. Na hodinách pracovného vyučovania a výtvarnej výchovy vyrobili rôzne zvieratká, panáčikov, dinosaurov, obrazy s prírodninami. Všetko si môžete pozrieť na výstavke na hlavnej chodbe školy. Uvidíte, že deti z našej školy majú šikovné ruky.

Fujdalová
Pokračovať v čítaní