Informácie k zápisu žiakov na školský rok 2023/2024
do Základnej školy pre žiakov so sluchovým postihnutím,
Rovníková 11, Košice

 • Vzdeláva žiakov s rôznym druhom a stupňom sluchového postihnutia – nedoslýchaví, nepočujúci, s kochleárnym implantátom.

 • Žiaci sa prijímajú na základe písomnej žiadosti (prihlášky) zákonného zástupcu a písomného vyjadrenia zariadenia poradenstva a prevencie, vydaného na základe diagnostického vyšetrenia dieťaťa.

 • Pre žiakov, ktorí dosiahli vek 6 rokov a nedosiahli školskú spôsobilosť, otvárame prípravný ročník (jeho absolvovanie sa bude považovať za 1. rok plnenia povinnej školskej dochádzky).

 • Škola ponúka:
  • školský vzdelávací program zameraný na špeciálne výchovnovzdelávacie potreby žiakov so sluchovým hendikepom, predmety špeciálnopedagogickej podpory (individuálna logopedická intervencia, slovenský posunkový jazyk, komunikačné zručnosti, rytmicko-pohybová, dramatická výchova), nácvik písma Comenia Script
  • maximálne 6 žiakov v triede, individuálny prístup pedagógov, moderné metódy a formy vzdelávania
  • stravovanie v školskej jedálni
  • ŠKD – školský klub detí
  • záujmové krúžky
  • príspevok na dopravu, ak je trvalé bydlisko mimo Košíc
  • rodinné prostredie.

 • Pri zápise potrebujete:
  • písomnú prihlášku na vzdelávanie (stiahnuť si ju môžete tu), prípadne ju vypíšte v škole pri zápise)
  • kópiu rodného listu dieťaťa
  • občianske preukazy rodičov/zákonných zástupcov
  • písomné vyjadrenie zariadenia poradenstva a prevencie, vydané na základe diagnostického vyšetrenia dieťaťa (psychologické, špeciálnopedagogické, odborné lekárske vyšetrenie).

Všetky informácie Vám poskytneme osobne (po telefonickom dohovore) v priebehu pracovného týždňa v čase od 8:00 hod. do 14:00 hod.

Kontakty:
e-mail: zsrovnikova@gmail.com
www.szsrovnikova.sk
mobil: +421 911 373 221, +421 911 380 241