Vážení rodičia, zákonní zástupcovia žiakov

Na základe rozhodnutia ministerstva školstva a úradu verejného zdravotníctva, po dohode so zriaďovateľom Vám oznamujeme, že od 1. júna 2020 bude v našej škole obnovené vyučovanie pre žiakov všetkých ročníkov.

Zároveň bude v prevádzke aj školský klub detí (do 16:00 hod.) a tiež výdajná školská jedáleň.

S cieľom ochrany pred šírením ochorenia COVID-19 v škole žiadame, aby Vaše deti do školy prichádzali a odchádzali z nej len s osobami, s ktorými žijú v spoločnej domácnosti. Príchod do školy bude rozdelený na niekoľko časových úsekov od 7:30 hod. do 8:30 hod.

Škola zabezpečí každý deň ranný zdravotný filter, ranné meranie teploty žiakov každej skupiny pedagogickým zamestnancom alebo iným povereným zamestnancom bezdotykovým teplomerom pri vstupe do budovy a dezinfekciu rúk.

Povinnosti zákonných zástupcov:

  • Zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe žiaka do školy, alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako 3 dni, písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (príloha).
  • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tom informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľku školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj okamžité nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto okolností bude dieťa zo školy vylúčené.
  • Zákonný zástupca zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do školy a pri odchode žiaka zo školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).
  • Zákonný zástupca zabezpečí pre svoje dieťa každý deň 2 rúška a jednorazové vreckovky.

Účasť žiakov na vyučovaní je dobrovoľná. Preto Vás prosíme o vyplnenie formulára, ktorým prejavíte záväzne záujem alebo nezáujem o dochádzku Vášho dieťa do školy od 01. 06. do 30. 06. 2020.

Formuláre na stiahnutie: Záujem o dochádzku žiaka do školy, vyhlásenie rodiča o bezinfekčnosti

Mgr. Jana Valenčáková
riaditeľka školy

Vážení rodičia

Dňa 26. 5. a 27. 5. 2020 (utorok a streda) sa uskutoční zápis
deviatakov prijatých do 1. ročníka učebných odborov
na SŠ Alejová 6, Košice od 09:00.

K zápisu je potrebné doniesť:
občiansky preukaz rodiča (zákonného zástupcu), vlastné pero, rúško na tvár.
Na zápis príde iba rodič dieťaťa (zákonný zástupca).

V prípade potreby môžete volať
na 055/643 14 94 alebo 0911 380 241.

Vážení rodičia, milí žiaci,

na základe usmernenia MŠVVaŠ SR na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením vyučovania v školách
v školskom roku 2019/2020 Vám vedenie špeciálnej základnej školy

o z n a m u j e ,   ž e :

žiaci budú na konci školského roka klasifikovaní vo vyučovacích predmetoch:

slovenský jazyk a literatúra
matematika
pracovné vyučovanie

žiaci budú na konci školského roka nehodnotení vo vyučovacích predmetoch, ktoré pôvodne boli hodnotené, avšak podmienky v čase prerušeného vyučovania neumožňujú naplniť ciele predmetu kvalitnou/plnohodnotnou realizáciou:

A – variant:
1. stupeň
vecné učenie/vlastiveda, hudobná výchova, výtvarná výchova, telesná a športová výchova
2. stupeň
informatika, finančná gramotnosť,  fyzika, chémia, biológia,  vlastiveda, dejepis, geografia, občianska náuka,  hudobná výchova, výtvarná výchova, telesná a športová výchova

B – variant:
1. stupeň
vecné učenie, hudobná výchova, výtvarná výchova, telesná a športová výchova 
2. stupeň

vecné učenie, hudobná výchova, výtvarná výchova, telesná a športová výchova, informatika

C – variant:
rozvíjanie sociálnych zručností, vecné učenie, hudobná výchova, výtvarná výchova, telesná a športová výchova, informatika.

Mgr. Jana Valenčáková
riaditeľka školy

Milí žiaci

Naša škola je zatvorená, tak ako všetky školy na Slovensku, od 16. marca.
V týchto chvíľach, kedy sa všetci snažíme svojimi silami bojovať proti šíreniu ochorenia COVID-19, stále OSTÁVATE DOMA
… a pomáhate rodičom pri každodennom chode domácnosti
… a učíte sa doma s pomocou starších súrodencov a rodičov.

A keďže nie všetci máte doma počítač, notebook, či tablet a tiež prístup na internet, učitelia pre Vás pripravili pracovné zošity a pracovné listy, s ktorými budete pracovať doma a ktoré si môžu vyzdvihnúť Vaši rodičia v škole v dňoch:

každý utorok od 10:00 hod. do 12:00 hod.
každú stredu od 10:00 hod. do 14:00 hod.
každý štvrtok od 10:00 hod. do 12:00 hod.

Nebojte sa, spoločnými silami túto situáciu určite zvládneme.
Verte mi, všetci sa tešíme opäť na stretnutie v škole.

Mgr. Jana Valenčáková
riaditeľka školy

Milí rodičia,

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v školách
od 30. marca 2020 do odvolania.

Riaditelia škôl zabezpečia podľa podmienok a možností samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy.

Aktualizované: 7. apríla 2020

Aktuálne informácie na:
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR:
www.minedu.sk
Úrad verejného zdravotníctva SR
www.uvzsr.sk
školskej internetovej stránke:
www.szsrovnikova.sk
e-mail:
rovnikova@centrum.sk
mobil:
0911 380 241 – riaditeľka školy
0911 373 221 – zástupkyňa riaditeľky školy

Mgr. Jana Valenčáková
riaditeľka školy

Milí žiaci,

vítame vás v novom školskom roku opäť v škole na Rovníkovej.

Stretneme sa dňa 2. 9. 2014 na školskom dvore ráno o 8:00 hod.

Tešíme sa na Vás!