Upozornenie

Na základe Uznesenia vlády č. 215/2021 z 26. apríla 2021 a Vyhlášky ÚVZ SR č. 197 s účinnosťou od 29. apríla 2021 sa pri vstupe do priestorov školy nevyžaduje od žiakov ani zákonných zástupcov žiakov, aby sa preukazovali negatívnym výsledkom testu.

Mgr. Jana Valenčáková
riaditeľka školy

Riaditeľské voľno

Riaditeľka Špeciálnej základnej školy, Rovníková 11 v Košiciach v súlade s § 3 ods. 10 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na SŠ, na ZUŠ, na PŠ, na OU a na JŠ, v súlade s § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

udeľuje z organizačných dôvodov žiakom školy
riaditeľské voľno
v pondelok 26. 04. 2021
a v utorok 27. 04. 2021.

Školské vyučovanie pokračuje v stredu 28. 04. 2021.

Mgr. Jana Valenčáková
riaditeľka školy