Riaditeľské voľno

Riaditeľka Špeciálnej základnej školy, Rovníková 11 v Košiciach v súlade s § 3 ods. 10 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na SŠ, na ZUŠ, na PŠ, na OU a na JŠ, v súlade s § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

udeľuje z organizačných dôvodov žiakom školy
riaditeľské voľno
v pondelok 26. 04. 2021
a v utorok 27. 04. 2021.

Školské vyučovanie pokračuje v stredu 28. 04. 2021.

Mgr. Jana Valenčáková
riaditeľka školy