Vážení rodičia, zákonní zástupcovia žiakov

Na základe rozhodnutia ministerstva školstva a úradu verejného zdravotníctva, po dohode so zriaďovateľom Vám oznamujeme, že od 1. júna 2020 bude v našej škole obnovené vyučovanie pre žiakov všetkých ročníkov.

Zároveň bude v prevádzke aj školský klub detí (do 16:00 hod.) a tiež výdajná školská jedáleň.

S cieľom ochrany pred šírením ochorenia COVID-19 v škole žiadame, aby Vaše deti do školy prichádzali a odchádzali z nej len s osobami, s ktorými žijú v spoločnej domácnosti. Príchod do školy bude rozdelený na niekoľko časových úsekov od 7:30 hod. do 8:30 hod.

Škola zabezpečí každý deň ranný zdravotný filter, ranné meranie teploty žiakov každej skupiny pedagogickým zamestnancom alebo iným povereným zamestnancom bezdotykovým teplomerom pri vstupe do budovy a dezinfekciu rúk.

Povinnosti zákonných zástupcov:

  • Zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe žiaka do školy, alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako 3 dni, písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (príloha).
  • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tom informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľku školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj okamžité nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto okolností bude dieťa zo školy vylúčené.
  • Zákonný zástupca zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do školy a pri odchode žiaka zo školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).
  • Zákonný zástupca zabezpečí pre svoje dieťa každý deň 2 rúška a jednorazové vreckovky.

Účasť žiakov na vyučovaní je dobrovoľná. Preto Vás prosíme o vyplnenie formulára, ktorým prejavíte záväzne záujem alebo nezáujem o dochádzku Vášho dieťa do školy od 01. 06. do 30. 06. 2020.

Formuláre na stiahnutie: Záujem o dochádzku žiaka do školy, vyhlásenie rodiča o bezinfekčnosti

Mgr. Jana Valenčáková
riaditeľka školy

Vážení rodičia

Dňa 26. 5. a 27. 5. 2020 (utorok a streda) sa uskutoční zápis
deviatakov prijatých do 1. ročníka učebných odborov
na SŠ Alejová 6, Košice od 09:00.

K zápisu je potrebné doniesť:
občiansky preukaz rodiča (zákonného zástupcu), vlastné pero, rúško na tvár.
Na zápis príde iba rodič dieťaťa (zákonný zástupca).

V prípade potreby môžete volať
na 055/643 14 94 alebo 0911 380 241.