Beseda k prof. orientácii so zástupcami OU Alejová

V záujme bližšieho sprístupnenia informácii o možnostiach ďalšieho štádia po ukončení povinnej školskej dochádzky na ŠZŠ bola dňa 14. 11. 2017 uskutočnená beseda so žiakmi 7., 8. a 9. ročníka. Besedy sa zúčastnila aj výchovná poradkyňa z Odborného učilišťa, Alejová 6, Košice. PhDr. Ľudmila Oravcová cez videoprojekciu a prostredníctvom osobnej účasti našich bývalých žiačok, ktoré pokračujú v štúdiu na OU, priblížila jednotlivé študijné odbory a požiadavky, ktoré musí žiak spĺňať, aby sa mohol v tom ktorom odbore vyučiť. Okrem toho boli žiaci oboznámení s celkovým životom na OU – záujmové útvary, stravovanie, prax, štipendium a pod. Najmä končiaci žiaci dostali „chrobáka do hlavy“, aby sa rozhodli správne pri výbere učebného odboru.

Helemik