Návšteva spaľovne

Dňa 13. apríla sa žiaci druhého stupňa zúčastnili exkurzie do areálu Kosit v Kokšov-Bakši. Program pre žiakov a jednotlivé aktivity sa uskutočnili v Centre environmentálnej výchovy. Deti sa zábavno-náučnou formou učili vážiť si prírodu. Teoretická časť pozostávala z krátkych filmov a prezentácií. Prostredníctvom nich mohli deti lepšie pochopiť kedy odpady neúmerne zaťažujú prírodu, načo slúžia zberné dvory a čo je to recyklácia. Zapájali sa do ekohier a prostredníctvom zadaných úloh si prakticky vyskúšali triedenie odpadu. Žiaci mali možnosť vidieť recykláciu, ako sa odpad mení na surovinu a ako funguje spaľovňa, ktorá pomáha chrániť životné prostredie.

Návšteva spaľovne a jednotlivé aktivity motivovali žiakov k aktívnemu zapájaniu sa do procesu separácie a recyklácie, a tým formovali aj ich ekologickú kultúru.

Koniarová