Jesenné účelové cvičenia

V jednom z posledných, ešte teplých dní tohtoročnej jesene, 10.10.2013 sa starší žiaci zúčastnili jesenného účelového cvičenia, a mladší didaktickej vychádzky.

Žiaci ročníkov 5. – 9. pod vedením pedagógov sa presunuli na stanovené miesto -pláž Nad Jazerom. Po krátkej prestávke si žiaci plnením úloh na jednotlivých stanovištiach overili svoje teoretické vedomosti a praktické zručnosti z oblasti:

  • environmentálnej výchovy – (súťaž družstiev) poznávanie rastlín a živočíchov po trase presunu.
  • zdravotnej prípravy –  (súťaž družstiev) prvá pomoc pri zdravotných problémoch, dôležité telefónne čísla pri záchrane zdravia a života, postup pri privolaní pomoci.
  • športovo-brannej výchovy – orientácia v teréne, prekonávanie prírodných prekážok, rozvoj pohybových zručností (štafetový beh v teréne, preskoky švihadla, skok do diaľky, …), súťaž družstiev chlapcov a dievčat vo futbale.

 V závere  vedúci účelového cvičenia vyhodnotil výsledky ktoré žiaci dosiahli v jednotlivých disciplínach, i celkový priebeh cvičenia. Skonštatoval, že cieľ – uplatnenie teoretických vedomostí a zručností žiakov v praktickom živote a preverenie fyzickej zdatnosti žiakov II. stupňa bol splnený.

 Helcmanovský