Poznaj a chráň

Na ochranu životného prostredia a boj proti následkom klimatickej zmeny upozorňuje Deň Zeme, ktorý je reakciou na rozsiahle poškodzovanie životného prostredia. Pravidelne sa oslavuje od roku 1970. Každoročne sa koná 22. apríla, a od roku 2009 ho uznáva aj OSN.
Jeho cieľom je pripomenutie si našej závislosti na cenných daroch poskytovaných Zemou. Je nutné si uvedomiť, že zemské zdroje nie sú nevyčerpateľné, a preto je dôležité venovať sa otázkam životného prostredia a chrániť ho pre budúce generácie ľudí a ostatných tvorov žijúcich na Zemi.

Naši žiaci sa pod vedením svojich učiteľov aj v tomto roku zapojili do aktivít spojených so sviatkom Zeme. Cieľom bolo pútavou a zábavnou formou priblížiť im podstatu a dôležitosť ochrany životného prostredia. V pondelok, 22. apríla si prostredníctvom rôznych súťaží a hier preverili svoje vedomosti, získali nové poznatky o prírode, a aj o možnostiach, ako môžu prispieť k jej ochrane.

Na prvých dvoch vyučovacích hodinách sa naši najmenší žiaci pod vedením pani učiteľky Hricovej, Forgáčovej a Bubelínyovej venovali súťažiam a ekohrám, zaiaľ čo starší žiaci poznávali krásy Slovenska, ktoré im priblížila pani učiteľka Koniarová. Ekohry si zahrali na interaktívnej tabuli pod vedením pani učiteľky Mariondovej. Na tretej vyučovacej hodine sa zapojili do upratovania areálu školy a jej okolia. Výsledkom ich úsilia bola veľká kopa odpadkov a čisté, pekné prostredie. Na štvrtej vyučovacej hodine sa všetci žiaci presunuli pred školu, kde ich kresby na asfalt prezentovali dve skupiny obyvateľov našej planéty. Obe skupiny kreslili Ekovláčik – jedna zobrazovala ochrancov prírody, zatiaľ čo tá druhá jej ničiteľov. Výsledkom boli dve proti sebe smerujúce lokomotívy. Jedna za sebou ťahala krásnu zdravú prírodu, zatiaľ čo tá druhá prírodu zničenú. Na záver Dňa Zeme si žiaci zašportovali: dievčatá pod vedením pani učiteľky Koniarovej hrali prehadzovanú a chlapci pod vedením pána učiteľa Vasiľa hrali futbal.

Na záver boli najšikovnejší „ekológovia“ odmenení sladkosťami i darčekmi.

Deň Zeme sa vydaril, žiaci odchádzali zo školy obohatení novými poznatkami o životnom prostredí, i s dobrým pocitom, že aj oni prispeli k jeho ochrane, a ku skrášleniu našej Zeme.

Mariondová