Šikanovanie – modelové situácie

O šikanovaní, jeho príznakoch i prevencii sa naši najmenší žiaci dozvedeli na besede v ŠKD 28. januára. Zážitkové aktivity boli zamerané na prevenciu a elimináciu agresivity a šikanovania v školskom i mimoškolskom prostredí. U žiakov sme sa snažili zlepšiť ich vzájomnú komunikáciu, vnímanie a poznávanie seba samého, i svojho okolia, sebauvedomovanie a sebareflexiu. Formou zaujímavých modelových situácií si žiaci rozvíjali schopnosti kooperácie, empatie a spolupatričnosť v skupine, poznávali hodnotu priateľstva.

Tomičová